Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – MWTV pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MWTV” (turpmāk – MWTV), vienotais reģistrācijas Nr. 40003796842, juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 1, LV-1073, kura ir pārvaldnieks un īpašnieks tīmekļa vietnei: www. https://freevds.com.
1.2. Gadījumā, ja Klientam rodas ar personas datu apstrādi saistīti jautājumi, Klients var vērsties MWTV birojā, kas atrodas Rīgā, Katlakalna ielā 1, LV-1073 vai rakstot uz MWTV elektronisko pasta adresi: info@freevds.com. Klients iesniedz savu iesniegumu saskaņā ar 7.punktā minēto.

2. Privātuma politikas piemērošana
2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula).
2.2. Privātuma politika un datu aizsardzība attiecas uz:
• fiziskajām personām – klientiem, abonentiem un citiem MWTV pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod MWTV jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
2.3. MWTV ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādi saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem – Regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus un kādās MWTV sistēmās (elektroniski vai papīra formā) tie tiek apstrādāti.
2.5. Attiecībā sīkdatņu apstrādi var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus MWTV.

3. Personas datu apstrādes nolūki
3.1. MWTV apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
• Кlienta identificēšanai;
• pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
• Кlientu apkalpošanai;
• iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
• norēķinu administrēšanai;
• mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
• informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei
4.1. MWTV apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskiem pamatiem:
• līguma noslēgšana un izpilde;
• normatīvo aktu izpilde;
• Klienta – datu subjekta piekrišana;
• MWTV leģitīmās intereses.

4.2. MWTV leģitīmās intereses ir:
• komercdarbības veikšana;
• līguma saistību izpildes nodrošināšana;
• klientu pieteikumu un iesniegumu (rakstveidā vai mutiski) saglabāšana;
• MWTV mājaslapas izstrādāšana un uzlabošana;
• klienta kontu MWTV mājaslapā administrēšana;
• pakalpojumu un preču uzlabošana;
• maksājumu administrēšana;
• MWTV tiesisko interešu aizsardzība.

5. Personas datu apstrāde:
5.1. MWTV apstrādā Klienta datus saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā MWTV pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6. Personas datu glabāšana
6.1. MWTV ir tiesīga glabāt un apstrādāt Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem pamatiem:
• ar Klientu noslēgtais līgums ir spēkā;
• personas dati ir nepieciešami Privātuma politikā minēto mērķu sasniegšanai ;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MWTV vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr Klients nav atsaucis savu piekrišanu attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.2. Gadījumā, ja 6.1. punktā minētie pamati izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

7. Klienta tiesības:
7.1. Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
7.2. Klientam ir tiesības prasīt dzēst savus datus jeb tiesības “tikt aizmirstam”. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt MWTV piekļuvi saviem personas datiem, veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MWTV leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MWTV pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
7.3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošos veidos:
• rakstveida vai mutvārdu formā klātienē MWTV juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• sūtot savu pieprasījumu uz MWTV elektronisko pastu: info@freevds.com.
7.4. MWTV nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu Klienta tiesību ievērošanu un aizsardzību.

8. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
8.1. Autorizējoties portālā https://freevds.com ar savu loginu un paroli, Klients dod savu piekrišanu datu apstrādei, kuras juridiskais pamats ir piekrišana.
8.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kāds ir minēts Privātuma politikas 7.3.punktā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
8.3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
8.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

9. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
9.1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, MWTV personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

10. Mājaslapas apmeklējums un sīkdatņu apstrāde
10.1. MWTV mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
10.2. MWTV mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko MWTV nenes atbildību.

11. Citi noteikumi
11.1. MWTV ir tiesības aktualizēt Privātuma politiku un aktualizēto redakciju publicēt portālā https://freevds.com.
11.2. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2021. gada 01. janvārī un ir spēkā līdz brīdim, kamēr portālā https://freevds.com tiks publicēta jauna aktualizēta privātuma politikas versija.
11.3. Klientam periodiski jāpārbauda šī privātuma politika. Klienta turpmākā portāla https://freevds.com izmantošana pēc tam, kad MWTV publicēs jebkādas izmaiņas Privātuma politikā, būs Klienta apstiprinājums par izmaiņām un Klienta piekrišana ievērot modificēto konfidencialitātes politiku un būs saistoša Klientam.
11.4. Ja MWTV veiks būtiskas izmaiņas Privātuma Politikā, MWTV par to paziņos saviem Klientiem, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju un ievietojot pamanāmu paziņojumu portāla https://freevds.com.
11.5. MWTV veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi.